REGULAMIN KONKURSU „Dzień Kobiet z Wątarskim”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki konkursu związanego z wygraniem profesjonalnego makijażu twarzy.
2. Organizatorem konkursu jest Wątarski Sp.z o.o. , zwany dalej Organizatorem.
3. Konkurs „Dzień Kobiet z Wątarskim”, zwany dalej konkursem, odbędzie się
w dniach 04-06.03.2019roku.
§2 NAGRODY
1. Główną nagrodą w konkursie jest makijaż profesjonalny twarzy wykonany w profesjonalnym studio urody.
§3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba która na wskazany w ogłoszeniu adres e mailowy prześle odpowiedź na zadane pytanie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem w zakresie przygotowania oprawy konkursu.
§4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w konkursie przez osobę, o której mowa w § 3 ust.
1 i 2 jest łączne spełnienie następujących warunków: odczytanie informacji na fanpagu, pisemna odpowiedź na pytanie na wskazany w informacji adres e mail, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwają przedstawiciele kapituły konkursu. Skład kapituły konkursu jest wyszczególniony w § 5 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
§5 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Nagroda wymieniona w §2 przydzielona zostanie uczestnikom na zasadzie wyboru najbardziej ciekawej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. Nad przebiegiem losowania nadzór sprawuje kapituła konkursu w składzie: Robert Bergier , Arkadiusz Bartczak, Iwona Żuchowska.
3. Przekazanie nagrody nastąpi po zapoznaniu się z wszystkimi odpowiedziami jednak nie później niż 8 marca 2019 r.
§6 ODBIÓR NAGRODY
1. Nagroda wydana zostanie tylko i wyłącznie osobie, zwanej dalej Zwycięzcą, której odpowiedź na pytanie zostanie uznana za najbardziej ciekawą i co do której nastąpiła pozytywna weryfikacja spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie.
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator rozpatrzy złożone mu zastrzeżenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
2. Uczestnicy poprzez fakt przystąpienia wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z pozn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas konkursu jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy - Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i wydania nagród.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
© Volkswagen 2019  |  Polityka Prywatności  |  Polityka Plików CookiesVolkswagen w Polsce